Geodetski projekt – što je i kako do njega

Geodetski projekt – što je i kako do njega

Jedan od sastavnih dijelova kojim se ishodi građevinska dozvola te uz koju se određuje formiranje građevne čestice i/li kako će jedna ili više građevina biti smještene na građevnoj čestici jest geodetski projekt.

Ovisno o fazama projektiranja, izgradnje i završnog nadzora izvedenih radova, geodetski projekt izrađuje se u dva dijela:

Prvi dio geodetskog projekta sadrži sljedeće:

  • naslovna stranica geodetskog projekta
  • prikupljeni podaci koji pokazuju stanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata
  • stvarno stanje prikazano geodetskim situacijskim nacrtom, u visinskom i položajnom smislu
  • stanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na području zahvata koje je prikazano u izvješću
  • javne isprave koje je izdao katastarski ured, odnosno zemljišnoknjižni odjel općinskog suda nakon provođenja usklade u stanju u katastru, zemljišnoj knjizi i stanja u naravi (ukoliko je isto potrebno)
  • smještaj jedne ili više građevina uz prikaz građevne čestice

Drugi dio geodetskog projekta sadrži sljedeće:

  • parcelacijski elaborat, odnosno način kojim se formira građevna čestica kroz geodetski elaborat
  • evidentiranje zgrada i drugih građevina kroz geodetski elaborat

Kako to zapravo funkcionira u praksi?

Geodetski stručnjak izlazi na teren snimajući postojeće stanje, na temelju kojeg izrađuje geodetski situacijski nacrt temeljem kojeg može započeti projektiranje od strane arhitekta.

Građevina se potom projektira od strane arhitekta koji, ukoliko je potrebno, predlaže formiranje građevne čestice, skladno sa odredbama prostornog plana.

Izrađuje se parcelacijski elaborat uz formiranje nove građevne čestice kako bi se građevina mogla graditi na predviđenoj građevnoj čestici.

Geodetski elaborat izrađuje se u sklopu geodetskog projekta  kako bi se evidentirale zgrade i druge građevine; isti se izrađuje na osnovi podataka o koordinatama točaka.

Time se geodetski projekt smatra gotovim i postaje dijelom Zbirke geodetskih projekata. Nadležni katastarski ured izdaje potvrdu koja se prilaže elaboratu, čime se geodetski elaborat potvrđuje.

Zajedno sa glavnim projektom, čiji su sastavni dijelovi arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt, potvrđeni geodetski elaborat prilaže se zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta te nakon toga i zahtjevu za izdavanjem građevinske dozvole.

Nakon što je stranka ishodila izvršnu građevinsku dozvolu, ista podnosi zahtjev kojim se traži aktivacija parcelacije nadležnom katastarskom uredu, kojem se prilaže i izvršna građevinska dozvola. Stranka je dužna obaviti prethodno navedeno ukoliko se građevna čestica formira na temelju građevinske dozvole.

Nadalje, pokreće se upravni postupak od strane katastarskog ureda te se donosi rješenje kojim se evidentiraju katastarske čestice.

Iskolčenju, prijenosu tlocrta građevine na teren unutar obuhvata zahvata, pristupa se nakon što je formirana građevna čestica. Isto se obavlja od strane ovlaštenog inženjera geodezije temeljem podataka o koordinatama lomnih točaka građevine koje su iskazane u prvom dijelu geodetskog projekta. Ovlašteni geodetski stručnjak pisanim oblikom daje izjavu o izvršenom iskolčenju građevine. Vanjski izgled zgrade i uređenje građevne čestice obvezatni su biti dovršeni u određenom roku.

Geodetski stručnjak, prije negoli se podnese zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole, po dugi puta izlazi na teren i snima građevine da se provjeri da li je ista izgrađena u skladu sa geodetskim projektom te o tome daje izjavu, sastavni dio zahtjeva kojim se izdaje uporabna dozvola.

Korištenje izgrađene građevine može početi nakon što se za istu izda uporabna dozvola.

Nakon što se ishodila izvršna uporabna dozvola, stranka podnosi zahtjev kojim želi aktivirati postupak evidentiranja podataka o zgradama i drugim građevinama  katastarskom uredu, uz prilaganje izvršne uporabne dozvole.

Pokreće se upravni postupak i donosi se rješenje od strane katastarskog ureda kojim u katastarskom operatu bivaju evidentirani podaci o zgradama i drugim građevinama.